Taryf

Wy hantearje it wetlike taryf. Dat bedrach wurdt berekkene oer 10,5 moannen, foar 40 wiken yn it jier.

Pjutopfang falt ûnder de berne-opfangtaslach. Jo betelje dus mar in part fan it totale bedrach. Klik hjir foar mear ynformaasje oer de berne-opfangtaslach fan ’e Belestingtsjinst.

Komme jo net yn oanmerking foar de berne-opfangtaslach, dan kinne jo de gemeentetaslach brûke. Klik hjir foar mear ynformaasje oer de gemeentetaslach fan ’e gemeente Opsterlân.

Betelling troch in automatysk ynkasso is winske. Der wurdt fakturearre op basis fan 10,5 moannen, dus wy fakturearje net yn ien de simmerfakânsje. De faktueren wurde alle moannen oer de mail ferstjoerd en yn jannewaris wurdt der in jieroersjoch stjoerd.

Foar fragen kinne jo fansels altyd op De Krobbedobbe terjochte.