Pedagogisch Beleid

De Krobbedobbe werkt vanuit de vier basisdoelen van de kinderopvang:

  • het bieden van fysieke en emotionele veiligheid
  • het bevorderen van persoonlijke competentie van kinderen
  • het bevorderen van sociale competentie van kinderen
  • socialisatie door overdracht van waarden en normen

Deze doelen vindt u uitgewerkt in het Pedagogisch Werkplan. Dit is in overleg met de oudercommissie tot stand gekomen. Ouders hebben altijd inzage in dit werkplan.

Een rustige, vrolijke sfeer en een veilig basisgevoel zijn voorwaarden om tot spel en ontwikkeling te komen. Er is een vaste leiding en een groep van niet meer dan acht kinderen, en we bieden een duidelijke structuur van het dagdeel.

De ruimte is veilig en biedt veel mogelijkheden tot spelen, beleven, ontdekken en ontmoeten. Regels zijn er niet om greep te krijgen op de kinderen maar om kinderen greep te geven op de wereld.

Er wordt gekeken naar ieder kind en rekening gehouden met de ontwikkelingsfase en mogelijkheden zodat een kind zich geaccepteerd weet.

We hebben oog en aandacht voor de behoeften van ieder kind. Een kind voelt zich vertrouwd als de ouders hem/haar ook vertrouwd naar de opvang brengen. Open contact met ouders is daarom uitermate belangrijk om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen en stimuleren. Jonge kinderen ontwikkelen zich vaak niet volgens een vaste lijn. Wij zijn ons daarvan bewust, respecteren de individuele ontwikkeling en behoeftes, en spelen daar op in zodat wij alle kinderen een goede voorbereiding op de basisschool kunnen geven.

Het volledig pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op De Krobbedobbe.

FB_IMG_1423556329805