Home

Welkom op de website van Peuteropvang De Krobbedobbe in Frieschepalen.

Op de Krobbedobbe kan uw kind spelen, beleven, ontdekken en ontmoeten. In een rustige, veilige en plezierige sfeer worden er diverse activiteiten aangeboden zodat ieder kind zich op zijn of haar manier kan ontwikkelen en de wereld spelenderwijs kan ontdekken.

Er wordt gewerkt met thema’s vanuit een VVE methode. VVE staat voor Vroeg-(peuters) en Voorschoolse (kleuters) Educatie. Het programma is gericht op de totale ontwikkeling van het kind.

Er zijn maximaal acht kinderen in de groep en altijd vaste leidsters.

Er wordt groot belang gehecht aan contact met de ouders/verzorgers van het kind. Dit wordt op verschillende manieren onderhouden en er is altijd ruimte en aandacht voor uw vragen en opmerkingen.

De Krobbedobbe is maandag t/m vrijdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur geopend.

 

Peuteropvang

Van peuterspeelzaal naar peuteropvang

De Krobbedobbe is al sinds 1992 gevestigd in Frieschepalen. We zijn begonnen als een zelfstandige peuterspeelzaal opgericht door ouders en destijds ondergebracht in dorpshuis De Dobber. De peuterspeelzalen van de Gemeente Opsterland werden vervolgens onderdeel van Stichting De Ploeg en daarna ging we verder onder Stichting Timpaan.

De Krobbedobbe verhuisde in 2001 naar De Jister en vond in 2011 een eigen plaats, samen met basisscholen De RehobothDe Skâns en dorpshuis De Dobber, in ’t Byntwurk.

In januari 2015 werd het peuterspeelzaalwerk omgebouwd tot peuteropvang. De subsidie veranderde hiermee: nu betalen ouders een uurtarief en kunnen dit voor een groot deel vergoed krijgen van de kinderopvangtoeslag. Ook hebben de groepen nu maximaal 8 kinderen en zijn de openingstijden verruimd. Deze verandering hield in dat Stichting Timpaan het exploiteren van de kleinere peuteropvangvestigingen in de Gemeente Opsterland niet langer financieel kon bolwerken. In goed overleg met Gemeente Opsterland, dorpsbelang, de oudercommissie en de beide basisscholen nam Ineke Geertsma, die al sinds de oprichting leidster is, op 1 september 2015 De Krobbedobbe over.

Yn ’t Frysk

Wolkom op ’e website fan pjutopfang De Krobbedobbe yn Fryske Peallen.

Op De Krobbedobbe kin jo bern boartsje, belibje, ûntdekke en moetsje. Yn in rêstige, feilige en noflike sfear wurde ferskate aktiviteiten oanbean, sadat elk bern him op syn of har wize ûntwikkelje kin en de wrâld boartsjendewei ûntdekke kin.

Der wurdt wurke mei tema’s fan in VVE-metoade. VVE stiet foar Voor- (pjutten) en Vroegschoolse (beukers) Educatie. It programma is rjochte op ’e totale ûntwikkeling fan it bern.

Der binne maksimaal acht bern yn ’e groep en altyd fêste liedsters.

Der wurdt grut belang hechte oan kontakt mei de âlders/fersoargers fan it bern. Dat wurdt op ferskate manieren ûnderhâlden en der is altyd romte en omtinken foar jo fragen en opmerkingen.

De Krobbedobbe is moandeis oant en mei freedtemoarns fan 8.30 oant 12.00 oere iepen.

Pjutopfang

Fan pjutteboartersplak nei pjutopfang

De Krobbedobbe is al sûnt 1992 fêstige yn Fryske Peallen. Wy binne begûn as in selsstannich pjutteboartersplak, oprjochte troch âlders en eartiids ûnderbrocht yn doarpshûs De Dobber. De pjutteboartersplakken fan gemeente Opsterlân waarden doe ûnderdiel fan stichting De Ploeg en dêrnei gienen wy fierder ûnder stichting Timpaan.

De Krobbedobbe ferhuze yn 2001 nei De Jister en fûn yn 2011 in eigen plak, mei de basisskoallen De Rehoboth en De Skâns en doarpshûs De Dobber yn ’t Byntwurk.

Yn jannewaris 2015 waard it pjutteboartersplakwurk omboud ta pjutopfang. De subsydzje feroare dêrmei: no betelje âlders in oertaryf en kinne dat foar in grut part fergoede krije fan ’e berne-opfangtaslach. De groepen hawwe no ek maksimaal acht bern en de iepeningstiden binne ferromme. Dy feroaring hold yn dat stichting Timpaan it eksploitearjen fan ’e lytsere pjutopfangfêstigingen yn ’e gemeente Opsterlân net langer finansjeel bolwurkje koe. Yn goed oerlis mei gemeente Opsterlân, doarpsbelang, de âlderkommisje en de beide basisskoallen naam Ineke Geertsma, dy’t al sûnt de oprjochting liedster is, op 1 septimber 2015 De Krobbedobbe oer.